1.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องนโยบายคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลป่าตาล
2.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
3.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล
4.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
5.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2
6.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของพน
7.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลป่าตาล พ.ศ.2551
8.) ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ
9.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่า
10.) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
11.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
12.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น
13.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน
14.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าตาล
15.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
16.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2551
17.) ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ
18.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องจรรยาบรรณของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลป่าตาล
19.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
20.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์
21.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ
22.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
23.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบ
24.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
25.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
26.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
27.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 25
28.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
29.) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
30.) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
31.) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
32.) พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559
33.) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2558
34.) พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติหมวด 1หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ.
35.) พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ
36.) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
37.) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
38.) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2560
39.) พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
40.) พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติมถึ
41.) พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
42.) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2
43.) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2558
44.) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
45.) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ.
46.) พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534
47.) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
48.) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561
49.) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
50.) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
51.) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
52.) พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
53.) พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
54.) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
55.) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
56.) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่14 พ.ศ.2562
57.) พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
58.) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
59.) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator