1.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมิถุนายน 2564
2.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤษภาคม 2564
3.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนเมษายน 2564
4.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือน มีนาคม 2564
5.) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
6.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกุมภาพันธ์ 2564
7.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมกราคม 2564
8.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนธันวาคม 2563
9.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤศจิกายน 2563
10.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนตุลาคม 2563
11.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกรกฎาคม 2563
12.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมิถุนายน 2563
13.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤษภาคม 2563
14.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนเมษายน 2563
15.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
16.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมกราคม 2563
17.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนธันวาคม 2562
18.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤศจิกายน 2562
19.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนตุลาคม 2562
20.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกันยายน 2562
21.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมิถุนายน 2562
22.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤษภาคม 2562
23.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนเมษายน 2562
24.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมีนาคม 2562
25.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกุมภาพันธ์ 2562
26.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมกราคม 2562
27.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนธันวาคม 2561
28.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤศจิกายน 2561
29.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนตุลาคม 2561
30.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกันยายน 2561
31.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนสิงหาคม 2561
32.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกรกฎาคม 2561
33.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมิถุนายน 2561
34.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤษภาคม 2561
35.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมิถุนายน 2561
36.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนเมษายน 2561
37.) รุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมีนาคม 2561
38.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกุมภาพันธ์ 2561
39.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมกราคม 2561
40.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนธันวาคม 2560
41.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤศจิกายน 2560
42.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนตุลาคม 2560
43.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกันยายน 2560
44.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนสิงหาคม 2560
45.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกรกฎาคม 2560
46.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมิถุนายน 2560
47.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤษภาคม 2560
48.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนเมษายน 2560
49.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมีนาคม 2560
50.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกุมภาพันธ์ 2560
51.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมกราคม 2560
52.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนธันวาคม 2559
53.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤศจิกายน 2559
54.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนตุลาคม 2559
55.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกันยายน 2559
56.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนสิงหาคม 2559
57.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกรกฎาคม 2559
58.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมิถุนายน 2559
59.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤษภาคม 2559
60.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนเมษายน 2559
61.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมีนาคม 2559
62.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนกุมภาพันธ์ 2559
63.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนมกราคม 2559
64.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนธันวาคม 2558
65.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนพฤศจิกายน 2558
66.) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)เดือนตุลาคม 2558
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator