1.) รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2564
3.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2564
4.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2564
5.) รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2564
7.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
8.) รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2564
10.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563
11.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
12.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563
13.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2563
14.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2563
15.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2563
16.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2563
17.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2563
18.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2563
19.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563
20.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
21.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2563
22.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2562
23.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
24.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2562
25.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินรายไตรมาส ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2562
26.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินรายไตรมาส ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2562
27.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2562
28.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2562
29.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2562
30.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560
31.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2560
32.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2560
33.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2560
34.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2560
35.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560
36.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2560
37.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2560
38.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
39.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2560
40.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2559
41.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
42.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2559
43.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2559
44.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2559
45.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2559
46.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2559
47.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2559
48.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2559
49.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2559
50.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
51.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2559
52.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2558
53.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
54.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2558
55.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2558
56.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2558
57.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2558
58.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2558
59.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2558
60.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2558
61.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2558
62.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
63.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2558
64.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2557
65.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
66.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2557
67.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินรายไตรมาส ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562
68.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2562
69.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (2)
70.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2562
71.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2562 (2)
72.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2562
73.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2562 (2)
74.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2562
75.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (2)
76.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
77.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2562 (2)
78.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2562
79.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินรายไตรมาส ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562
80.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2561
81.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
82.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2561
83.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินรายไตรมาส ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2561
84.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินรายไตรมาส ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2561
85.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินรายไตรมาส ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2561
86.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินรายไตรมาส ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2561
87.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2561
88.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561
89.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2561
90.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2561
91.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2561
92.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2561
93.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2561
94.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
95.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2561
96.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560
97.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 97 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator