ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 3/12/2564
Read (83)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 1/12/2564
Read (80)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)) จำนวน 1 อัตรา...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 12/11/2564
Read (123)

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 9/11/2564
Read (102)

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลป่าตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 1/11/2564
Read (124)

รายงานการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 27/10/2564
Read (113)

ประกาศการรับโอนพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายผู้ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 6/10/2564
Read (180)

ประกาศการรับโอนพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายผู้ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 7/9/2564
Read (136)

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลป่าตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 27/8/2564
Read (138)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 24/8/2564
Read (150)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 29/7/2564
Read (199)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 23/7/2564
Read (146)

คำสั่งเทศบาลตำบลป่าตาล ที่ 724/2564 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตอบข้อร้องทุกข์...


โดย admin
Post Date 9/7/2564
Read (157)

คำสั่งเทศบาลตำบลป่าตาล ที่ 723/2564 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลป่าตาล...


โดย admin
Post Date 9/7/2564
Read (160)

ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(Covid -19)...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 5/7/2564
Read (159)

ขอความร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 29/6/2564
Read (166)

ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 21/5/2564
Read (254)

คำสั่งการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาลและผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 19/5/2564
Read (210)

ประกาศ มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล และผู้อำนวยการกองช่างปฏิบัติราชการแทน...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 19/5/2564
Read (223)

ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประำจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 18/5/2564
Read (238)

จำนวนข่าวทั้งหมด 38 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator