นายจำนงค์ มินทขัติ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล

หนองมน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มจักสานไม้ไผ่

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายสมศักดิ์ ปรีชุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 1

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

นายเจริญทัพย์ ปัญญาไว
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านร่องขุ่น หมู่. 6

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด


 
o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
 "   สภาเทศบาลตำบลป่าตาล
 "   ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล
 "   สำนักปลัดเทศบาล
 "   กองคลัง
 "   กองช่าง
 "   กองการศึกษา
 "   โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล
 "   หัวหน้าส่วนราชการ
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 "   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
 "   ผังการให้บริการประชาชน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 "   ผังขั้นตอนการให้บริการ
o15 สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service (ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำออนไลน์)
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
 "   งบการเงินประจำเดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 "   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพื้นที่การเกษตร ซอย 11 บ้านป่าตาลดอย หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตาล
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 "   แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
 "   รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ2564
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 "   ประกาศและหลักเกณฑ์ต่างๆ
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 "   ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 "   หลักเกณฑ์การแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 "   facebook เทศบาลตำบลป่าตาล
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 "   ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปรการศึกษา 2563
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 "   วันที่ 20 มีนาคม 2564 ทางโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 "   ประกาศเจตจำนงสุจริต
 "   อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าตาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์สุขภาวะเทศบาลตำบลป่าตาล

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 นายปกป้อง ช่วยบ้าน ผู้ช่วยนายช่างโธยา สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลป่าตาล บริจาคชุด PPE เพื่อการใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานสาธารณสุข สังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date
Read (1)

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าตาล ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าตาล พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาตำบลป่าตาลให้ทันต่อสถานการณ์ต่อไป...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date
Read (1)

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้ วัน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าตาล ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่บริเวณศาล พระภูมิเจ้าที่ที่ว่าการอำเภอ รวมทั้งบริเวณโดยรอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date
Read (1)

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าตาล ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าตาล ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่บ้านป่าตาลดอย หมู่ที่ 1 และบ้านป่าตาลประชาสันติ หมู่ที่ 12 เพื่อให้เกิดแสงสว่าง พร้อมทั้...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date
Read (2)

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้นางกาญจนา อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ลงพื้นที่ร่วมกับประชาชน , คณะกรรมการหมู่บ้าน ,อสม. บ้านเจดีย์ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 11 ในการจัดเตรียมสถานที่สำหรับใช้เป็นที่กักตัวในชุมชนรองรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date
Read (2)

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมด้วยนายหาญศักดิ์ พวงจักรทา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่างเทศบาลตำบลป่าตาลในการติดตั้งระบบไฟฟ้า ณ สถานกักตัวเพื่อควบคุมโรคติดต่อของ...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date
Read (2)

นเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้ นางธนิษตา หมั่นงาน นักวิชาการสาธารณสุข งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล ลงพื้นที่ร่วมกับ รพ.สต.ป่าตาล เพื่อคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (ปทุมธานี) บ้านป่าตาลหมู่ 4 จำนวน 4...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date
Read (0)

วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมาย นายณัฐพงษ์ วรรณสอน รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมชุมชน การขับเคลื่อนสมาชิกเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล สถานีตำรวจภูธรขุน...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date
Read (6)

วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าตาล เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และมีคำสั่ง ศปก.อ.ขุนตาล/ศปก.ต.ป่าตาล ให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน เพื่อบรรเทาบรรเทาความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพกรณีเกิดโรคร...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date
Read (3)

วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ไปยังสถานที่ที่เตรียมไว้สำหรับใช้กักตัวรองรับกรณีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date
Read (2)

วันพุธ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล นายจำนง มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลป่าตาล ออกตรวจสอบโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ คือนางเปี้ย จะติ บ้านป่าตาลหมู่ 1 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date
Read (6)

วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายเทศมนตรีตำบลป่าตาล ร่วมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น งานสาธารณสุข สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าตาล ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้มีคำสั่งให้กักตัวในพื้นที่ตำบลป่าตาล ตามคำสั่ง ศปก.อ.ขุนตาล จำนวน 22 ครัวเรือน...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date
Read (0)

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้ นางกาญจนา อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคครั้งที่ 2 / 2564 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่า และผู้ใหญ่บ้านจำนวน 5 หมู่บ้าน คณะกรรมกา...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date
Read (0)

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้ นางเกวลิน ปันยานะ ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล เป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องนอนสำหรับใช้งานใน ศูนย์พักคอย/แยกตักผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชนอำเภอขุนตาล โดยมีนายบุญอุ้ม ศรีกันไชย ท้องถิ่นอำเภอขุนตาล เป็นตัวแทนผู้รับมอบ...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date
Read (1)

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564 ประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date
Read (4)

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตำบลป่าตาล ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านห้วยห้อม ม.7 ออกปฎิบัติหน้าที่ ล้างพ่นสารฆ่าเชื้อ บริเวรบ้านผู้ติดเชื้อ หลังจากเข้ารับการรักษา 6 ราย...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date
Read (4)

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าตาล ลงพื้นที่ติดตามการให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้พิการให้มีสภาพ ความเป็นอยู่ที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date
Read (2)

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าตาล ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date
Read (7)

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564 นางกนกจันทร์ ภู่เจริญ ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าตาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพื้นที่ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และมีคำสั่งให้กักตัว 14 วัน...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date
Read (2)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยงานสาธารณสุข สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าตาล ลงพื้นที่ล้างฉีดพ่น ยาฆ่าเชื้อ บ้านผู้ติดเชื้อโควิด 19 บ้านป่าตาลเวียงแก้ว หมู่ที่ 14 และหอประชุมบ้านป่าตาลกลาง หมู่ 3 เพื่อเป็นสถานที่รอ...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date
Read (0)

จำนวนข่าวทั้งหมด 445 ข่าว
จำนวนหน้า 23 หน้า

นางเกวลิน ปันยานะ
ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล


  IP ของคุณ
34.204.180.223
ออนไลน์ 6ip
วันนี้ 122ip
เดือนนี้ 680ip
ปีนี้ 30014ip
ทั้งหมด 203770ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.68.39)
วันนี้ เวลา 03.09.05 น.


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator