วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าตาล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่บ้านเจดีย์ หมู่ที่ 5 ดำเนินการพัฒนา ล้างทำความสะอาดป่าสุสานในหมู่บ้าน...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 26/10/2564
Read (3)

วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้พนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล ลงพื้นที่ฝังเสารั้วรอบบริเวณโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล)...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 25/10/2564
Read (7)

วัน​ศุกร์​ ที่22 ตุลาคม​2564 นายก​จำนงค์​ ม​ิ​นท​ข​ั​ติ​ นายก​เทศมนตรี​ตำบลป่า​ตาล​ มอบหมาย​ให้เจ้าหน้าที่ป้องกัน​บรรเทา​สาธารณภัย​เทศบาล​ตํา​บลป่าตาล​ปฏิบัติ​หน้าที่​เข้าเวรรักษาความปลอดภัยศูนย์พักคอย อำเภอขุนตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 22/10/2564
Read (11)

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาลมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลป่าตาล และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ และตัดแต่งกิ่งไม้ข้างถนนที่บดบังทัศนวิสัยในการสัญจรในพื้นที่ตำบลป่าตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 20/10/2564
Read (11)

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมด้วยนายหาญศักดิ์ พวงจักรทา เลขานายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านห้วยห้อม หมู่ที่ 7 และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลป่าตาล ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการก่อสร้างถนนสายบ้านห้วยห้อม – ถนนตัดใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุม เป็นบ...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 19/10/2564
Read (14)

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกับงานฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าตาล ลงพื้นที่ออกทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนตาล และบริเวณบ้านผู้ติดเชื้อโควิด บ้านป่าตาลใต้ หมู่ที่ 4...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 19/10/2564
Read (14)

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมด้วยนางเกวลิน ปันยานะ ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของพนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล ในการดำเนินการจัดทำรางระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำทิ้งจากหลังคาอาคารเรียนมาสู่จุดก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 19/10/2564
Read (14)

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลป่าตาล ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยศูนย์พักคอย(CI) ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ดอยยาว-ดอยผาหม่น บริเวณที่ว่าการอำเภอข...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 18/10/2564
Read (15)

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้กองช่างนำรถไถเข้าปรับพื้นที่บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ระหว่างช่วงปิดภาคเรียน เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 สำหรับน้อง ๆ นักเรียนในการเปิดภาคเรียนต่อไป...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 18/10/2564
Read (14)

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 งานพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าตาล เปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505 สามารถยื่นเอกสารขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ที่งานพัฒนาชุมชน โดยแนบเอกสารดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 18/10/2564
Read (14)

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้นางกาญจนา อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าตาล เจ้าหน้าที่กองช่าง สังกัดเทศบาลตำบลป่าตาล ลงพื้นที่ช่วยเหลืองานการฉีดวัคซีนโควิด 19 ณ ที่ว่าการอำเภอ...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 18/10/2564
Read (14)

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้พนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล ลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินบริเวณโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) เพื่อรองรับน้ำจากหลังคาอาคารเรียน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสนามโรงเรียน...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 18/10/2564
Read (15)

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลป่าตาล ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยศูนย์พักคอย(CI) ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ดอยยาว-ดอยผาหม่น บริเวณที่ว่าการอำเภ...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 14/10/2564
Read (16)

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้กองช่างเทศบาลตำบลป่าตาล ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล)...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 14/10/2564
Read (18)

วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลป่าตาล กับกิจกรรมขยะฮอมบุญ ถุงพลาสติก กล่องนมที่ไร้ค่า เรานำมาเปลี่ยนเป็นบุญ เชิญชวนทุกท่านร่วมกันคัดแยกขยะพลาสติก กล่องนมได้ทุกเดือนที่เทศบาลตำบลป่าตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 12/10/2564
Read (20)

วันอังคาร ที่ 12 ต.ค. 64 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าตาล ลงพื้นที่ล้างลานบริเวณ ป่าสุสานบ้านห้วยห้อม หมู่ที่ 13 ตำบลป่าตาล เพื่อเป็นการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ จากการลื่นล้มของผู้มาร่วมงานฌาปนกิจศพ...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 12/10/2564
Read (16)

วันอังคาร ที่ 12 ต.ค. 64 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้กองช่างลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 12/10/2564
Read (17)

วันอังคาร ที่ 12 ต.ค. 64 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้กองช่างลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้ง ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลป่าตาล เพื่อให้เกิดแสงสว่างในการสัญจร ลดอุบัติเหตุในช่วงกลางคืน และเกิดควาปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 12/10/2564
Read (17)

วันอังคาร ที่ 12 ต.ค. 64 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าตาล ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจ พร้อมให้คำแนะนำกรณีการเปิดร้านค้า ของชำ ที่เกี่ยวข้องกับการสะสมอาหาร , กิจการที่เป็นอ...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 12/10/2564
Read (16)

วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าตาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล และพนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล เข้าร่วมกิจกรรมโครงการขุนตาลเมืองสะอาด เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอขุนตาลมีส่วนร่วมในการพัฒนาอำเภอขุนตาลให้สะอาด สวยงาม น่ายล พร้อม...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 11/10/2564
Read (16)

จำนวนข่าวทั้งหมด 569 ข่าว
จำนวนหน้า 29 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator