ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)...


โดย กองคลัง
Post Date 26/1/2565
Read (3)

ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองมน-ป่าส้มแสง บ้านป่าข่า หมู่ที่ 8 ตำบลป่าตาล...


โดย กองคลัง
Post Date 24/1/2565
Read (6)

ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองมน-ป่าส้มแสง บ้านป่าข่า หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลป่าตาล...


โดย กองคลัง
Post Date 24/1/2565
Read (4)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง...


โดย กองการศึกษา
Post Date 14/1/2565
Read (19)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย...


โดย กองการศึกษา
Post Date 21/12/2564
Read (50)

ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านป่าตาลดอย เทศบาลตำบลป่าตาล...


โดย กองการศึกษา
Post Date 2/12/2564
Read (72)

ประกาศราคากลางก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลป่าตาล...


โดย กองการศึกษา
Post Date 2/12/2564
Read (73)

ประกวดราคาจ้างโครงการผิวลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านป่าตาลดอย หมู่ที่ 1 ถึงบ้านป่าตาลกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย...


โดย กองคลัง
Post Date 2/12/2564
Read (63)

ราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านป่าตาลดอย หมู่ที่ 1 ถึงบ้านป่าตาลกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ...


โดย กองคลัง
Post Date 2/12/2564
Read (62)

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชั้นเคพซีล CAPE SEAL ถนนสายบ้านป่าตาลประชาสันติ หมู่ ที่ 12 ถึงบ้านป่าข่า หมู่ที่ 8 ตำบลป่าตาล...


โดย กองคลัง
Post Date 19/11/2564
Read (66)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)...


โดย กองคลัง
Post Date 27/10/2564
Read (115)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผู้ประกอบการทำอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย กองการศึกษา
Post Date 11/10/2564
Read (127)

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)))...


โดย กองการศึกษา
Post Date 11/10/2564
Read (110)

ประกาศด้วยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลป่าตาล...


โดย กองการศึกษา
Post Date 6/10/2564
Read (112)

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่1 เทศบาลตำบลป่าตาล...


โดย กองการศึกษา
Post Date 6/10/2564
Read (106)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564)...


โดย กองคลัง
Post Date 2/8/2564
Read (163)

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล)...


โดย กองการศึกษา
Post Date 9/7/2564
Read (184)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ภาคเรียนที่ 1/2564...


โดย กองการศึกษา
Post Date 14/5/2564
Read (245)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพื้นที่การเกษตร ซอย 11 บ้านป่าตาลดอย หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตาล ...


โดย กองคลัง
Post Date 18/2/2564
Read (246)

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพื้นที่การเกษตร ซอย 11 บ้านป่าตาลดอย หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตาล...


โดย กองคลัง
Post Date 2/2/2564
Read (254)

จำนวนข่าวทั้งหมด 86 ข่าว
จำนวนหน้า 5 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator