นายสุรกิจ มะโนชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกูล)
สายด่วน : 080-8509254

นายธงธวัช ศรีบุญเรือง
ครู คศ.3
สายด่วน : 095-2417279

นางสาวสุภาสินี มีอาหาร
ครู คศ.3
สายด่วน : 085-8671775

นายจรัญ มีอาหาร
ครู คศ.3
สายด่วน : 065-2453541

นางสาวปภาวินท์ จันสม
ครู คศ.2
สายด่วน : 087-1134513

นางสาวจีรวรรณ มะโนศิลา
ครู คศ.2
สายด่วน : 089-5545053

นางสุภากร ชุมภูชนะภัย
ครู คศ.1
สายด่วน : 088-2669657

นางศิรินุช อาจนาเสียว
ครู คศ.1
สายด่วน : 087-1773441

นายกฤษณะ ก๋าสมุทร์
ครู คศ.1
สายด่วน : 085-2251525

นายอนุสรณ์ ระลึก
ครู คศ.2
สายด่วน : 084-6140920

นางจริยา มณีวรรณ์
ครู คศ.1
สายด่วน : 082-6937922

นางสาวมัตติกา ทิพย์ชู
ครู คศ.1
สายด่วน : 089-1917977

นางสาวศุภาพิชญ์ มีอาหาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สายด่วน : 099-3685660

นางสาวมิรันตี เป็กธนู
คนงานทั่วไป
สายด่วน : 081-9212896

นางสาวทิพวรรณ วรรณสอน
คนงานทั่วไป
สายด่วน : 091-4788643


นายธัญวัฒน์ ต๊ะน้อย
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน : 063-7199940

นางสาวมณฑิตา บุญเมือง
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน :

นางสาวภาวิณี สะอาด
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน : 090-2706743

นายฐิตาภิวัฒน์ จินะศรี
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน : 093-1386029

นางสาวชนกานต์ มณีวรรณ
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน : 064-5901883

นางสาวเบญจพร มูลพร้อม
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน : 089-5522429

นางสาวสุปรียา คำโมนะ
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน : 095-8153596

นางสาวฑิมลิกา เมืองนาค
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน :


นางสาวรุ่งกาญจน์ สิงห์วิทยากุล
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน : 095-0574836

นางสาวมนัสพร ไชยปัญญา
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน : 087-5435696
จำนวนบุคลากร ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ทั้งหมด 31 คน
จำนวนหน้า 2 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator