นายประจันทร์ อินทวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
สายด่วน : 098-8508487

นายเอนก รู้ทำนอง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
สายด่วน : 085-5234560

นายชวน นายด่าน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สายด่วน : 084-4869599

นางสาวกรรณิกา กันทะสอน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สายด่วน : 082-3926251

นายปกป้อง ช่วยบ้าน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
สายด่วน : 087-3021721
จำนวนบุคลากร ��������������������� ทั้งหมด 5 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานโยธา งานสาธารณูปโภค งานบำรุงรักษาทางบก ทางระบายน้ำ สวนสาธารณะ งานไฟฟ้าสาธารณะ งานสำรวจและแบบแผน งานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator