นางสาวนภาพร อุดแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
สายด่วน : 089-8509265

นางสาวภาวิณี เงินกิ่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สายด่วน : 095-4523707

นางวนิดา ช่างเก็บ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
สายด่วน : 086-1975653

นายปริญช์ โพสุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สายด่วน : 090-7515366

นางเปียทิพย์ ณ กาฬสินธุ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สายด่วน : 083-7883499

นายชนบดี ช่วยกิติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
สายด่วน : 082-3875171

จ่าเอกจีรวัฒน์ พิพม์แพงรักษ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
สายด่วน : 094-2728839

นางธนิษตา หมั่นงาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สายด่วน : 086-9941116

นางทิพรัตน์ เสาร์รังษี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สายด่วน : 083-4788282

นางสาววัลลภา ใจมิภักดิ์
นิติกรชำนาญการ
สายด่วน : 095-4769989

นายธิติพงษ์ เมืองอินทร์
นักพัฒนาชุมชน
สายด่วน : 085+6945467

นางพัชรินทร์ ต๊ะล้อม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สายด่วน : 064-7079584

นายวันชัย กันทะสอน
คนสวน
สายด่วน : 081-2874732

นายพิสุทธิ์ ยาวิชัยพรรณ
พนักงานขับรถยนต์
สายด่วน : 086-9202131

นายธียะ กันทะสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
สายด่วน : 085-0319424

นางสาวพวงพกา ตินาอุด
คนงาน
สายด่วน : 089-7876563

นายเจตน์ฐสินฐ์ ยุทธนาศักดิ์
คนงาน
สายด่วน : 084-8092971

นายจิน วิธิยศ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
สายด่วน : 083-5809088

นายสำเร็จ บุญสูง
คนงาน
สายด่วน : 087-3032115
จำนวนบุคลากร ��������������������������� ทั้งหมด 19 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายของเทศบาลและมีหน้าที่เกี่ยวกับ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานแผนและงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์          

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator