นายสุรกิจ มะโนชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกูล)
สายด่วน : 080-8509254

นายธงธวัช ศรีบุญเรือง
ครู คศ.3
สายด่วน : 095-2417279

นางสาวสุภาสินี มีอาหาร
ครู คศ.3
สายด่วน : 085-8671775

นายจรัญ มีอาหาร
ครู คศ.3
สายด่วน : 065-2453541

นางสาวปภาวินท์ จันสม
ครู คศ.2
สายด่วน : 087-1134513

นางสาวจีรวรรณ มะโนศิลา
ครู คศ.2
สายด่วน : 089-5545053

นางสุภากร ชุมภูชนะภัย
ครู คศ.1
สายด่วน : 088-2669657

นางศิรินุช อาจนาเสียว
ครู คศ.1
สายด่วน : 087-1773441

นายกฤษณะ ก๋าสมุทร์
ครู คศ.1
สายด่วน : 085-2251525

นายอนุสรณ์ ระลึก
ครู คศ.2
สายด่วน : 084-6140920

นางจริยา มณีวรรณ์
ครู คศ.1
สายด่วน : 082-6937922

นางสาวมัตติกา ทิพย์ชู
ครู คศ.1
สายด่วน : 089-1917977

นายศราวุธ เตมีศักดิ์
ครู คศ.2
สายด่วน : 0801280126

นางสาวศุภาพิชญ์ มีอาหาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สายด่วน : 099-3685660

นางสาวมิรันตี เป็กธนู
คนงานทั่วไป
สายด่วน : 081-9212896

นางสาวทิพวรรณ วรรณสอน
คนงานทั่วไป
สายด่วน : 091-4788643

นายธัญวัฒน์ ต๊ะน้อย
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน : 063-7199940

นางสาวภาวิณี สะอาด
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน : 090-2706743

นางสาวรัตน์สุดา อินทะนัน
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน : 093-1386029

นางสาวชนกานต์ มณีวรรณ
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน : 064-5901883

นางสาวเบญจพร มูลพร้อม
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน : 089-5522429

นางสาวฑิมลิกา เมืองนาค
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน :


นางสาวรุ่งกาญจน์ สิงห์วิทยากุล
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน : 095-0574836

นางสาวมนัสพร ไชยปัญญา
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน : 087-5435696

นางสาวรัตนาภรณ์ ตันฟู
จ้างเหมาบริการ
สายด่วน : 087-3556642
จำนวนบุคลากร ครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล ทั้งหมด 32 คน
จำนวนหน้า 2 หน้า
Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  xxxpornfull.com babeporn.org pornowatch.net


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator