นางศรีวรรณ ประทุม
ผู้อำนวยการกองคลัง
สายด่วน : 089-8509318


-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
สายด่วน :

นางสาวลัดดาวัลย์ บุรชาติ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
สายด่วน : 091-8526158

นางสาวจารุณี สินานัท
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
สายด่วน : 095-4511022

นางสาวกัญญาภัค ใจดี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
สายด่วน :

นายธนิสร ช่วยบ้าน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี่ชำนาญงาน
สายด่วน : 099-3842626

นางสาวอำไพ ธิคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
สายด่วน : 085-9254006

นายไชยนันท์ ดินดิบ
คนงาน
สายด่วน : 083-0110107

นางเพ็ญนภา พิมพ์แพงรักษ์
คนงาน
สายด่วน : 094-2726379
จำนวนบุคลากร กองคลัง ทั้งหมด 9 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้ต่างๆและงานพัสดุและทรัพย์สินของเทศบาล         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator