นายจำนงค์ มินทขัติ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล

ป่าส้มแสง

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มทำน้ำปูสมุนไพร

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายจันทร์ สิงห์แก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เขต 1

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

นายสมชาย เทพศักดิ์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านร่องขุ่นเหนือ หมู่. 9

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด


 
o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
 "   สภาเทศบาลตำบลป่าตาล
 "   ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล
 "   สำนักปลัดเทศบาล
 "   กองคลัง
 "   กองช่าง
 "   กองการศึกษา
 "   โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล
 "   หัวหน้าส่วนราชการ
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 "   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 กระดานถามตอบ (Q&A)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ
 "   ผังการให้บริการประชาชน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 "   ผังขั้นตอนการให้บริการ
o15 สถิติผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E-Service (ขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำออนไลน์)
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
 "   งบการเงินประจำเดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 "   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพื้นที่การเกษตร ซอย 11 บ้านป่าตาลดอย หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตาล
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 "   แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
 "   รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ2564
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 "   ประกาศและหลักเกณฑ์ต่างๆ
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 "   ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 "   หลักเกณฑ์การแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 "   facebook เทศบาลตำบลป่าตาล
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 "   ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปรการศึกษา 2563
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 "   วันที่ 20 มีนาคม 2564 ทางโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 "   ประกาศเจตจำนงสุจริต
 "   อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าตาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์สุขภาวะเทศบาลตำบลป่าตาล

นางสาวนภาพร อุดแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
สายด่วน : 089-8509265

นางสาวภาวิณี เงินกิ่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
สายด่วน : 095-4523707

นางวนิดา ช่างเก็บ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
สายด่วน : 086-1975653

นายปริญช์ โพสุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สายด่วน : 090-7515366

นางเปียทิพย์ ณ กาฬสินธุ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สายด่วน : 083-7883499

นายชนบดี ช่วยกิติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
สายด่วน : 082-3875171

จ่าเอกจีรวัฒน์ พิพม์แพงรักษ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
สายด่วน : 094-2728839

นางธนิษตา หมั่นงาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สายด่วน : 086-9941116

นางทิพรัตน์ เสาร์รังษี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สายด่วน : 083-4788282

นางสาววัลลภา ใจมิภักดิ์
นิติกรชำนาญการ
สายด่วน : 095-4769989

นายธิติพงษ์ เมืองอินทร์
นักพัฒนาชุมชน
สายด่วน : 085+6945467

นางพัชรินทร์ ต๊ะล้อม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สายด่วน : 064-7079584

นายวันชัย กันทะสอน
คนสวน
สายด่วน : 081-2874732

นายพิสุทธิ์ ยาวิชัยพรรณ
พนักงานขับรถยนต์
สายด่วน : 086-9202131

นายธียะ กันทะสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
สายด่วน : 085-0319424

นางสาวพวงพกา ตินาอุด
คนงาน
สายด่วน : 089-7876563

นายเจตน์ฐสินฐ์ ยุทธนาศักดิ์
คนงาน
สายด่วน : 084-8092971

นายจิน วิธิยศ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
สายด่วน : 083-5809088

นายสำเร็จ บุญสูง
คนงาน
สายด่วน : 087-3032115
จำนวนบุคลากร สำนักปลัด ทั้งหมด 19 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายของเทศบาลและมีหน้าที่เกี่ยวกับ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานแผนและงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ 

นางเกวลิน ปันยานะ
ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล


  IP ของคุณ
34.204.180.223
ออนไลน์ 6ip
วันนี้ 116ip
เดือนนี้ 674ip
ปีนี้ 30008ip
ทั้งหมด 203764ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.68.43)
วันนี้ เวลา 02.37.05 น.


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator