เทศบาลตำบลป่าตาล

โครงสร้างส่วนราชการ และการแบ่งงานภายใน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

1. สำนักปลัดเทศบาล
1.1 ฝ่ายอำนวยการ
    - งานสวัสดิการสังคม**
    - งานสังคมสงเคราะห์**
    - งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส**
    - งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ**
    - งานส่งเสริมการเกษตร
    - งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง**
    - งานกิจการสภาเทศบาล**
    - งานเลือกตั้ง**
1.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
    - งานราชการทั่วไปของเทศบาล**
    - งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ เลขานุการนายกเทศมนตรี**
    - งานประชาสัมพันธ์**
    - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว**
    - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    - งานรักษาความสงบเรียบร้อย
1.3 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
    - งานสุขาภิบาลชุมชน**
    - งานอนามัยสิ่งแวดล้อม**
    - งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข**
    - งานศูนย์บริการสาธารณสุข
    - งานบริการรักษาความสะอาด**
    - งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย**
    - งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ**
    - งานหลักประกันสุขภาพ**
    - งานแพทย์ฉุกเฉิน**
    - งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
    - งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส**
1.4  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน**
1.5  งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล**
1.6  งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น**
1.7  งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม(ถ้ามี)**
1.8  งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ**
1.9 งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ**
1.10 งานนิติการ
1.11 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย**

2.กองคลัง
    - งานการจ่ายเงิน การรับเงิน** 
    - งานการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้**
    - งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน**
    - งานตรวจสอบใบสำคัญ ฏีกาทุกประเภท**
    - งานการจัดทำบัญชี**
    - งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท**
    - งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ**
    - งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ**
    - งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง**
    - งานการจัดสรรเงินต่างๆ  **
    - งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ**
    - งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน**
    - งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี**
    - งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา**
    - งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม**
    - งานทะเบียนคุม**
    - งานการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ**
    - งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท**
    - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน**
    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย**

3.กองช่าง
3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

     - งานสำรวจ**
     - งานออกแบบและเขียนแบบ**
     - งานประมาณราคา**
     - งานจัดทำราคากลาง**
     - งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย**
     - งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง**
     - งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ**
     - งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ**
     - งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ**
     - งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร**
     - งานปรับปรุงภูมิทัศน์**
     - งานตรวจสอบการก่อสร้าง**
     - งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี**
     - งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล**
     - งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ**
     -  งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ**
     - งานเกี่ยวกับการประปา**
     - งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล**
     - งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล**
     - งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**
    - งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**
    - งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง**
     - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ**
     - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย**

4. กองการศึกษา
-   งานบริหารการศึกษา
-   งานพัฒนาการศึกษา
-  งานกิจกรรมเด็กเยาวชน**
-  งานการศึกษาปฐมวัย
     - งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา**
-  งานการจ่ายเงินการรับเงิน**
      - งานโรงเรียน
      - งานการกีฬาและนันทนาการ**
      - งานบริหารงานบุคคลของพนักงาน  บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**
      - งานการศาสนา** 
      - งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น**
      - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**
      - งานศึกษานิเทศ**
      - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ**
      - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย**

5. หน่วยตรวจสอบภายใน
  - งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี**
  - งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี**
  - งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน**
  - งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล**
  - งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด**
  - งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ**
  - งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ**
  - งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน**
  - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติ งานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง**
  - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย**


บัญชีอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

1. สำนักปลัดเทศบาล
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

         มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปของเทศบาล งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สํานัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนําทางวิชาการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม(ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานหลักประกันสุขภาพ งานแพทย์ฉุกเฉิน งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2.กองคลัง
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

         มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนําส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทําบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นๆ งานจัดทําหรือช่วยจัดทํางบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทํางบทดลองประจําเดือนและประจําปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจําหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนําทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

3.กองช่าง
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

         มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสํารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทําราคากลาง งานจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทําทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบํารุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุม อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทําแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบํารุง ประจําปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบํารุง งานจัดทําประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทําทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและ ยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม งานจัดทําทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนําทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

4.กองการศึกษา
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

         มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบํารุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนําทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

5.หน่วยตรวจสอบภายใน
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

         มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บ รักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทําประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กําหนดอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คําแนะนําแนวทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator