เกี่ยวกับเทศบาล

       เทศบาลตำบลป่าตาล  จัดตั้งเมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  2551 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตาลเป็นเทศบาลตำบลป่าตาล  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  2551

       ปัจจุบันเทศบาลตำบลป่าตาล  มีทั้งหมด  14  หมู่บ้าน  มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล  12  คน  มีจำนวนประชากรทั้งหมด  7,970   คน  มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด  2,519   ครัวเรือน  ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ  20  ประกอบอาชีพด้านการเกษตร

ที่ตั้ง

        เทศบาลตำบลป่าตาล ตั้งอยู่เลขที่  199  หมู่ที่ 14 ถนนเทิง-เชียงของ ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  57340  โทรศัพท์  053-797176 ต่อ 11-18  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอขุนตาล  300  เมตร  ใช้ระยะเวลา  3  นาที่  (เดินทางจากเทศบาลตำบลป่าตาล -  ที่ว่าการอำเภอขุนตาล)  
ห่างจากจังหวัดเชียงราย  62  กิโลเมตร  

 

อาณาเขต

ตำบลป่าตาล เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอขุนตาล อยู่ทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงราย โดยมอาณาเขต ดังนี้
• ทิศเหนือ    
ติดต่อตำบลยางฮอม  อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย  โดยมี  แนวเขตเริ่มต้นจากแม่น้ำอิง  บริเวณพิกัด P B 312993  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวลำห้วยไร่  ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020  บริเวณพิกัด  P B  350976  ไปตามแนวลำห้วยไร่  สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด  P B  393945  รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ  11  กิโลเมตร

• ทิศตะวันออก    ติดต่อกับตำบลตับเต่า  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากห้วยไร่  บริเวณพิกัด  P B  393945  ไปทางทิศใต้  ตามแนวเขต  อำเภอเทิง  สิ้นสุดที่ยอดดอยป่าแฝก  บริเวณพิกัด  P B  357897  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก  ประมาณ  5  กิโลเมตร

• ทิศใต้    ติดต่อกับกับตำบลต้า  อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากยอดดอยสันป่าแฝก  บริเวณพิกัด  P B 357897  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามสันดอยป่าก่อ  ตัดผ่านทางหลงงแผ่นดินหมายเลข  1020  บริเวณพิกัด  P B  320929  ไปทางทิศตะวันตกตามลำห้วยเดื่อ  ถึงริมถนนสายบ้านป่าตาล-ห้วยเดื่อ  บริเวณพิกัด  P B  316932  ไปตามทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงทางสามแยกถนนสาธารณะประโยชน์  เรียบไปตามทางสาธารณะประโยชน์ฟากใต้  และไปสิ้นสุดที่แม่น้ำอิงบริเวณพิกัด  P B  279950  ระยะทางด้านทิศใต้  ประมาณ  10  กิโลเมตร

• ทิศตะวันตก    ติดต่อกับตำบลเม็งราย  อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแม่น้ำอิง  บริเวณพิกัด  P B  279950  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวแม่น้ำอิง  สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด  P B 312993  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก  ประมาณ  10  กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ 

        เทศบาลตำบลป่าตาล มีเนื้อที่ 72.25 ตารางกิโลเมตร หรือปริมาณ 45,156.25 ไร่ โดยเป็นที่อยู่อาศัย 19,416 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 34,349 ไร่

ลักษณะภูมิอากาศ 

ฤดูร้อน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน  กุมภาพันธ์  ถึงเดือน  พฤษภาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย  28  องศา
ฤดูฝน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน  พฤษภาคม  ถึงเดือน  ตุลาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย  27  องศา
ฤดูหนาว  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน  ตุลาคม  ถึงเดือน  กุมภาพันธ์  อุณหภูมิเฉลี่ย  10  องศา

ข้อมูลการเมือง  การปกครอง  การบริหาร

การปกครอง  จำนวน  14  หมู่บ้าน  กำนัน  1  คน  สารวัตรกำนัน  2  คน  แพทย์ประจำตำบล  1  คน  ผู้ใหญ่บ้าน  13  คน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  13  คน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  13  คน         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator