เทศบาลตำบลป่าตาล
 ข่าวสารทั้งหมดในรอบ 30 วัน
   ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ให้ควบคุมฉลาก พ.ศ.2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 19/7/2565 Read (37)

   ประกาศการรับโอนพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 24/6/2565 Read (79)

   ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 24/5/2565 Read (144)

   ประชาสัมพันธ์ การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 19/5/2565 Read (156)

   ประชาสัมพันธ์สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและสารนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เนื่องใน "วันเทศบาล"ประจำปี 2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 26/4/2565 Read (227)

   การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 9/11/2564 Read (414)

   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลป่าตาล...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 1/11/2564 Read (437)

   รายงานการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 27/10/2564 Read (416)

วันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 ผลการแข่งขันทักษะวิชาการภาคเหนือ1...

ข่าวโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล โดย กองการศึกษา Post Date 16/8/2565 Read (8)

วันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 ผลการแข่งขันทักษะวิชาการภาคเหนือ2...

ข่าวโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล โดย กองการศึกษา Post Date 16/8/2565 Read (8)

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าตาลประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตาล...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 15/8/2565 Read (7)

วันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 งานพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักปลัดเปิดอบรมโครงการอบรมกลุ่มอาชีพตำบลป่าตาล ปี2565 ณ บ้านห้วยห้อมหมู่ที่ 7 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 11/8/2565 Read (8)

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 งานวันแม่แห่งชาติ...

ข่าวโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล โดย กองการศึกษา Post Date 11/8/2565 Read (12)

วันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลป่าตาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ป่าสุสานบ้านห้วยห้อมเหนือหมู่ที่ 13 ตำบลป่...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 11/8/2565 Read (6)

วันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 งานแข่งขันทักษะวิชาการภาคเหนือ...

ข่าวโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล โดย กองการศึกษา Post Date 8/8/2565 Read (20)

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 /2565 และร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 5/8/2565 Read (15)

วันจันทร์ ที่1 สิงหาคม 2565 งานวันภาษาไทย...

ข่าวโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล โดย กองการศึกษา Post Date 1/8/2565 Read (35)

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" รัชกาลที่ 10 ...

ข่าวโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล โดย กองการศึกษา Post Date 28/7/2565 Read (17)

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.10...

ข่าวโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล โดย กองการศึกษา Post Date 27/7/2565 Read (29)

วันที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 21/7/2565 Read (34)         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator