เทศบาลตำบลป่าตาล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนา

1. แผนงานโครงพื้นฐานทัดเทียมกันทุกหมู่บ้าน

ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่/ถนนลูกรัง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

อาคารและต่อเติมอาคาร

พนังป้องกันน้ำเซาะ/รางระบายน้ำ/ตลิ่งและสร้างสะพาน

ไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อให้บริการประชาชนในด้านงานก่อสร้าง

2. แผนงานป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.ตำบลป่าตาล)

จัดตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

จัดตั้งทีมกู้ภัยประจำตำบล  ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัยและทีมเคลื่อนที่เร็ว

จัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัยดินถล่ม “มิเตอร์เตือนภัย”

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จัดให้มีการซักซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น

จัดทำแผนหลักในการป้องกันและแผนสำรอง

จัดตั้งศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนตำบลป่าตาล (ศตส.อบต.ป่าตาล)

จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมและการเมือง

แนวทางการพัฒนา

1. แผนงานด้านการศึกษา

- จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลโดยการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่

- จัดตั้งและส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้

- รับถ่ายโอนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. มาอยู่ในความดูแล

2.  แผนงานด้านสาธารณสุข

- จัดตั้งคลินิกชุมชน เพื่อให้บริการประชาชน

- พัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนที่มีอยู่แล้วทุกหมู่บ้าน

- จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายประจำตำบลและในชุมชน

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านสุขภาพแก่ประชาชน

- จัดตั้งสำนักงานประกันสุขภาพระดับชุมชน

- ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มนวดแผนไทย เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ส่งเสริมและพัฒนาในการป้องกันโรคติดต่อ

- รับถ่ายโอนสถานีอนามัยทั้ง 2 แห่ง ในพื้นที่ตำบลป่าตาล

 3. แผนงานด้านสังคมสงเคราะห์

- จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเพื่อเป็นศูนย์กลางการรวมตัวของคนในชุมชน

- สนับสนุนเบี้ยยังชีพ วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

- พัฒนาศูนย์สงเคราะห์ทุกหมู่บ้านให้มีความพร้อม มีศักยภาพและให้เป็นเครือข่ายของศูนย์พัฒนาครอบครัว

- สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มหรือสมาคมเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ

4. แผนงานด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- จัดตั้งศูนย์ประสานงานระดับชุมชน

- ให้มีการฝึกอบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจในการให้บริการสาธารณะทุกหน่วยงานต่อชุมชน

- จัดทำแผนแม่บทชุมชน รวมทั้งมีการเลือกตั้งสมาชิกประชาคมเพื่อเป็นตัวแทนของชุมชนให้เป็นรูปธรรม

- จัดตั้งเครือข่ายของกลุ่ม องค์กร ผู้นำชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้กันในชุมชน

- จัดให้มีการประชุมสภากาแฟหรือข่วงกำกึ๊ด

- จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชน

- ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งตามโครงการอยู่ดีมีสุขและโครงการ SML

5. แผนงานด้านการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนาหรือศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมสายใยชุมชน  

- ส่งเสริมและอนุรักษ์รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่เคารพสักการะของชาวตำบลป่าตาล

- จัดตั้งศูนย์กีฬาตำบลป่าตาล และส่งเสริมกิจกรรมด้านนันทนาการ

- จัดตั้งศูนย์เยาวชนตำบลป่าตาล และจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

1. แผนงานด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้

- จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ

- จัดตั้งและพัฒนาตลาดกลางประจำชุมชน

- ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า

- ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้มีความสามารถแข่งขันกับภายนอกได้

- สนับสนุนการจัดตั้งและสนับสนุนกลุ่มองค์กร  กลุ่มอาชีพ สหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย์ ธนาคารชุมชน ฯลฯ

- จัดตั้งศูนย์สืบค้นข้อมูลทางด้านการเกษตร การปศุสัตว์

2. แผนงานการพัฒนาการท่องเที่ยว

- ปรับปรุงทัศนียภาพพระธาตุขุนตาล  ลานอนุสาวรีย์ครูบาคำหล้า  สังวโร ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

- พัฒนาหนองมน หนองไผ่ หนองเหี้ย หนองโป่ง อ่างเก็บน้ำ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

- พัฒนาดอยยาวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4:  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

1. แผนงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้น

- ส่งเสริมและสนับชมรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน (รสทป.)

- ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนหรือทางสาธารณะและส่งเสริมการปลูกป่าชุมชนทดแทนการถูกทำลาย

- จัดสร้างถังหมักก๊าชชีวภาพต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

- สนับสนุนให้ชุมชนดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน

- จัดให้มีสถานที่ทิ้งขยะและให้มีการบริหารจัดการที่ดี และจัดหาครุภัณฑ์ถังคัดแยกขยะและรถขนเก็บขยะมูลฝอย

- ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์ที่ 5:   การจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาการเกษตร

แนวทางการพัฒนา

1. แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำ

- อบรมและจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

- จัดเวทีประชาคมในการวางแผนการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

- พัฒนางานขุดลอกลำห้วย อ่างเก็บน้ำ หนองน้ำ

- ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม ฝายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำ

- ก่อสร้าง/ปรังปรุงระบบประปา

2. แผนงานการเกษตร

- ส่งเสริมการเกษตรให้มีการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ การผลิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมักชีวภาพ และส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่วแซมการปลูกพืชหลัก

- ส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพโรงปุ๋ยหมักชีวภาพตำบลป่าตาล

- ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มศักยภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลป่าตาลแผนใหม่

- ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

- ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชสมุนไพรและนำสมุนไพรมาใช้ในการรักษา

- ขุดเจาบ่อบาดาลลำตื้นเพื่อใช้ในการเกษตร

- ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไว้ใช้เองและขยายพันธุ์พืช

- ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา

1. แผนงานด้านการบริการประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

-จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ศูนย์บริการสารสนเทศ (อินเตอร์เน็ตตำบล)

-จัดตั้งศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ

-จัดตั้งงานทะเบียนราษฎร เพื่อบริการประชาชน

-จัดให้มีการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่

-จัดทำตู้รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนประจำหมู่บ้าน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

2. แผนงานด้านการจัดเก็บและพัฒนารายได้

- จัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน

- สร้างทางเลือกใหม่ในการชำระภาษี เพื่อให้บริการประชาชน

- ปรับปรุงการกำหนดโซนเพื่อใช้การประเมินภาษี

3. แผนงานพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ส่งบุคลากรท้องถิ่นฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

- จัดให้มีการฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ส่งบุคลากรท้องถิ่นเข้ารับการศึกษา หรือพัฒนาองค์ความรู้

- จัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น/ชุมชน         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator