เทศบาลตำบลป่าตาล

นายจำนงค์ มินทขัติ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  xxxpornfull.com babeporn.org pornowatch.net
สายด่วนนายกฯ
0871815910

นางสาวกนกจันทร์ ภู่เจริญ
ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าตาล


สายด่วน
0895618144

แนะนำสมาชิกสภา (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด

นายสมชาย เทพศักดิ์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านร่องขุ่นเหนือ หมู่. 9


สายด่วน
086-9188262

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด


 

วัดใหม่ดงคัน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

กลุ่มทำที่นอน

แนะนำวิสาหกิจชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

o1 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร (คณะผู้บริหาร แสดงข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมือง)
 "   ข้อมูลผู้บริหาร (หัวหน้าส่วนราชการ)
o3 ภารกิจและอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 "   ข่าวประชาสัมพันธ์(ข่าวกิจกรรม)
o8 กระดานถามตอบ (Q&A) (1. ช่องทางที่ผู้รับบริการสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้ (2 way)
 "   กระดานถามตอบ (Q&A) (2. ตัวอย่างการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานในอินเตอร์เน็ต)
o9 Social Network
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 "   ผังขั้นตอนการให้บริการ
o14 คู่มือหรืมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 "   บันทึกข้อความ รายงานวิเคราะห์ผลการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชน
o17 E-Service ระบบขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ออนไลน์
 "   E-Service ระบบแจ้งขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะออนไลน์
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 "   รายงานประมาณการรายรับ
o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 "   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 "   ปัญหารและอุปสรรค์
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 "   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 "   ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 "   Facebock เทศบาลตำบลป่าตาล
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 "   ประชุมประชาคมคณะกรรมการพัฒนา​
 "   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
o34 นโยบายไม่รับขอขวัญ
 "   ประกาศนโยบายไม่รับขอขวัญ
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 "   ประชุมพนักงานและมอบนโยบาย ปรับปรุง พัฒนาเทศบาล
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 "   จัดการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล เพื่อมอบนโยบายการทำงาน
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 "   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 "   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลป่าตาล พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 "   รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 งานไข๋ต๋าพระเจ้า...

ข่าวโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล เทศบาลตำบลป่าตาล Post Date 21/6/2565 Read (7)

ประกาศยกเลิกประกาศการรับสมัครบุคคลพนักงานขับรถประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าตาล Post Date 16/6/2565 Read (15)

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) บริเวณหมู่ 7 บ้านห้วยห้อม และหมู่ 13 บ้านห้วยห้อม ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มแสงสว่าง และลดอุบัติเหตุในชุมชน...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 10/6/2565 Read (7)

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 กิจกรรมวันไหว้ครู...

ข่าวโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล โดย กองการศึกษา Post Date 9/6/2565 Read (27)

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยประธานสภาเทศบาลตำบลป่าตาล เป็นประธานในการประชุม และเลขานุการฯ ดำเนินการประชุม และนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมคณะผู้บริหาร ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 7/6/2565 Read (26)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 6/6/2565 Read (32)

๓ มิถุนายน​ ๒๕๖๕ เทศบาล​ตำบลป่าตาล นำโดยท่านนายกฯ​จำนงค์​ มินท​ขั​ติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา​เทศบาล​ ท่านปลัด​เทศบาล​ หัวหน้ากองงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล​ตำบลป่าตาล คณะครูโรงเรียน​เทศบาล​ตำบลป่าตาล เข้าร่วม #พิธี ถวายเครื่องสักการะ ถวายพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถ...

ข่าวกิจกรรม โดย สำนักปลัดเทศบาล Post Date 3/6/2565 Read (31)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ดูทั้งหมด

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 11/4/2565 Read (87)

 
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน(เมรุ) บ้านป่าตาลเวียงแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 4/4/2565 Read (114)

 
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาผู้ประกอบการทำอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล(ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ภาคเรียนที่1/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองการศึกษา Post Date 1/4/2565 Read (115)

 
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุ) บ้านป่าตาลเวียงเแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 18/3/2565 Read (118)

 
ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน(เมรุ) บ้านป่าตาลเวียงแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 18/3/2565 Read (117)

 
ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 2/3/2565 Read (114)

 
ราคากลาง โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 1/2/2565 Read (174)

 
ประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดย กองคลัง Post Date 1/2/2565 Read (175)

 
 ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/6/2565
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/6/2565
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/6/2565
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบเทศบาลตำบลป่าตาล 14 หมู่บ้าน ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/6/2565
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 แผนงานที่ 4 การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/6/2565
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ สำหรับ โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลป่าตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/6/2565
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างจัดทำชุดการเเสดง ในกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความภูมิใจในท้องถิ่นระดับแระถมศึกษา (SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/6/2565
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ยี่ห้อ FOTON ทะเบียน ตค-8180 เชียงราย รหัสพัสดุ 019 57 0001 ของเทศบาลตำบลป่าตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 8/6/2565
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)ซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ ชนิดบรรจุถุง รสจืด ปริมาณถุงละไม่น้อยกว่า 200 ซี.ซี. ช่วงเปิดภาคเรียน ที่ 1/2565 (จำนวน 100 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/6/2565
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยห้อม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/5/2565
11 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างเหมารถรับ ? ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/5/2565
12 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างเหมารถรับ ? ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบล ป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/5/2565
13 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างเหมารถรับ - ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/5/2565
14 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างรถ สำหรับขนย้ายรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 2365 เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ 018-52-0001 ของเทศบาลตำบลป่าตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/5/2565
15 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างเหมาทำการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยห้อม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/5/2565
16 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 10/5/2565
17 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 19 (COVID-19) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าตาล ในปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 3/5/2565
18 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/4/2565
19 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/4/2565
20 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็ทรอนิกส์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/4/2565

 RSS ทั้งหมด


นางเกวลิน ปันยานะ
ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล


สายด่วนปลัดเทศบาล
089-8500361

ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

  IP ของคุณ
18.232.177.219
ออนไลน์ 2ip
วันนี้ 8ip
เดือนนี้ 1183ip
ปีนี้ 8197ip
ทั้งหมด 226895ip
Counter
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.68.36)
วันนี้ เวลา 00.47.43 น.


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator