เทศบาลตำบลป่าตาล

สรุปยอดผู้มาขอรับข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2563

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

รายการ

จำนวนผู้มาขอข้อมูล

 

หมายเหตุ

 

1

 ตุลาคม 2562

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

5 คน

 

2

ตุลาคม 2562

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

4 คน

 

3

ตุลาคม 2562

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ

4 คน

 

4

ตุลาคม 2562

การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

2 คน

 

5

ตุลาคม 2562

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในศพด.บ้านห้วยห้อม สัดกัดเทศบาลตำบลป่าตาล

1 คน

 

6

ตุลาคม 2562

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

3 คน

 

7

พฤศจิกายน 2562

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

2 คน

 

8

พฤศจิกายน 2562

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

11 คน

 

9

พฤศจิกายน 2562

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

4 คน

 

10

พฤศจิกายน 2562

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในศพด.บ้านป่าตาลดอย สังกัดเทศบาลตำบลป่าตาล

1 คน

 

11

พฤศจิกายน 2562

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในศพด.บ้านร่องขุ่น สังกัดเทศบาลตำบลป่าตาล

1 คน

 

12

พฤศจิกายน 2562

การรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล

2 คน

 

13

พฤศจิกายน 2562

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

1 คน

 

14

พฤศจิกายน 2562

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

1 คน

 

15

ธันวาคม 2562

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

3 คน

 

16

ธันวาคม 2562

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

82 คน

 

 

สรุปยอดผู้มาขอรับข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2563

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

รายการ

จำนวนผู้มาขอข้อมูล

 

หมายเหตุ

 

17

ธันวาคม 2562

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  

4 คน

 

18

ธันวาคม 2562

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในศพด.บ้านป่าตาลเหนือ สังกัดเทศบาลตำบลป่าตาล

1 คน

 

19

ธันวาคม 2562

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในศพด.บ้านป่าตาลใต้สังกัดเทศบาลตำบลป่าตาล

1 คน

 

20

ธันวาคม 2562

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในศพด.บ้านห้วยห้อมสังกัดเทศบาลตำบลป่าตาล

1 คน

 

21

ธันวาคม 2562

การรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล

2 คน

 

22

มกราคม 2563

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

4 คน

 

23

มกราคม 2563

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2 คน

 

24

มกราคม 2563

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

1 คน

 

25

มกราคม 2563

การรับชำระภาษีป้าย

2 คน

 

26

มกราคม 2563

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

1 คน

 

27

กุมภาพันธ์ 2563

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

2 คน

 

28

กุมภาพันธ์ 2563

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1 คน

 

29

กุมภาพันธ์ 2563

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในศพด.บ้านป่าตาลเหนือสังกัดเทศบาลตำบลป่าตาล

1 คน

 

30

กุมภาพันธ์ 2563

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในศพด.บ้านร่องขุ่น สังกัดเทศบาลตำบลป่าตาล

1 คน

 

31

กุมภาพันธ์ 2563

การรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล

1 คน

 

32

กุมภาพันธ์ 2563

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

1 คน

 

33

มีนาคม 2563

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

9 คน

 

 

สรุปยอดผู้มาขอรับข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2563

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

รายการ

จำนวนผู้มาขอข้อมูล

 

หมายเหตุ

 

34

มีนาคม 2563

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2 คน

 

35

มีนาคม 2563

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  

1 คน

 

36

มีนาคม 2563

การรับชำระภาษีป้าย

13 คน

 

37

มีนาคม 2563

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

1 คน

 

38

มีนาคม 2563

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

4 คน

 

39

มีนาคม 2563

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

1 คน

 

40

เมษายน 2563

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

5 คน

 

41

เมษายน 2563

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2 คน

 

42

เมษายน 2563

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  

2 คน

 

43

เมษายน 2563

การขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษ(กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

1 คน

 

44

เมษายน 2563

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

13 คน

 

45

เมษายน 2563

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

1 คน

 

46

เมษายน 2563

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

3 คน

 

47

พฤษภาคม 2563

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

4 คน

 

48

พฤษภาคม 2563

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1 คน

 

49

พฤษภาคม 2563

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  

2 คน

 

50

พฤษภาคม 2563

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในศพด.บ้านป่าตาลดอย สังกัดเทศบาลตำบลป่าตาล

1 คน

 

สรุปยอดผู้มาขอรับข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2563

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

รายการ

จำนวนผู้มาขอข้อมูล

 

หมายเหตุ

 

51

พฤษภาคม 2563

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในศพด.บ้านป่าตาลเหนือ สังกัดเทศบาลตำบลป่าตาล

1 คน

 

52

พฤษภาคม 2563

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในศพด.บ้านป่าตาลใต้ สังกัดเทศบาลตำบลป่าตาล

1 คน

 

53

พฤษภาคม 2563

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในศพด.บ้านเจดีย์ สังกัดเทศบาลตำบลป่าตาล

2 คน

 

54

พฤษภาคม 2563

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในศพด.บ้านร่องขุ่นสังกัดเทศบาลตำบลป่าตาล

2 คน

 

55

พฤษภาคม 2563

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในศพด.บ้านห้วยห้อมสังกัดเทศบาลตำบลป่าตาล

2 คน

 

56

พฤษภาคม 2563

การรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล

2 คน

 

57

พฤษภาคม 2563

การขอรับเงินช่วยพิเศษ(กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

1 คน

 

 

รวมจำนวนผู้มาขอข้อมูล

230 คน

          

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator