เทศบาลตำบลป่าตาล

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลป่าตาล

 “ชุมชุมเข้มแข็ง เพิ่มพูนรายได้ ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ยึดหลักบริหารจัดการที่ดี”

 

 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนนสู่พื้นที่การเกษตร ให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจร

2. ติดตามโครงการด้านแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร เช่น อ่างเก็บน้ำ ขุดลอก ร่องน้ำ เหมืองฝาย ขุดสระน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร ติดตามโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า

3. ขยายเขตไฟฟ้าให้แสงสว่างทั่งถึงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและมิจฉาชีพ

 

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

1. การพัฒนาจะเน้น คน เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อพัฒนาคน และ สังคมให้มีคุณภาพ เพื่อจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและมีความสุข

2. สร้างความเข้มแข็ง​/พัฒ​นาศักยภาพ​ของเด็กและเยาวชน​ พร้อมทั้ง เปิดพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย​ระดับท้องถิ่น​ จะได้แก้ปัญหาตรงกับความต้องการของเด็กและเยาวชน​

3. ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพ ​อปพร. ให้มีความพร้อมในงานบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่

 

ด้านการศีกษา

1. จะยกระดับการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตราฐาน พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

2. ส่งเสริมเพิ่มทางเลือกที่มีคุณภาพให้ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในระดับต่างๆ

3. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศเช่น อังกฤษ/จีน/ญี่ปุ่น/ภาษาลาว

4. ส่งเสริมให้ลูกหลานชาวไร่ชาวนาให้ได้รับการศึกษาที่ดีทัดเทียมลูกหลานคนมีฐานะและลูกหลานข้าราชการ

5. ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีการพัฒนายิ่งๆขึ้นไป

 

ด้านการพัฒนาสุขภาพของประชาชน

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2. ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากโรคต่างๆเช่น โรคความดัน เบาหวาน มะเร็ง โควิด 19 เป็นต้น

3. ส่งเสริมศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงให้ดียิ่งขึ้น

 

ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

1. สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่นเด็ก สตรี ผู้พิการ ให้ได้รับการดูแลจากสังคมอย่างเหมาะสม

3. ส่งเสริมให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

 

ด้านเศรษฐกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนมีรายได้ที่เพียงพอแก่การดำรงชีพโดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์ในชุมชนตามภูมิปัญญาของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพของตน

 

ด้านการเกษตร

1. จะส่งเสริมเกษตรกรทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง

2. จะสนับสนุนการสร้างแหล่งน้ำเกษตร ขอรับการสนับสนุนงบจากรัฐบาลสร้างแก้มลิงการสูบน้ำพลังไฟฟ้า

 

ด้านการบริหารจัดการที่ดี

1. ส่งเสริมกระบวนการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ

2. เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยาธรรม แก่คณะบริหาร  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ให้มีการปฎิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งพัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้มีขีดความสามารถในการปฎิบัติงานเพิ่มขึ้น         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator