เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2.) ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2565
3.) ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556 แก้ไขเพิ่มเติ
4.) ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องการควบคุมการจัดตั้งตลาด พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
5.) ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง การจำหน่วยสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเต
6.) ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2565
7.) รายงานประมาณการรายรับ พ.ศ. 2565
8.) รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564
9.) เทศบัญญัติ เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2551
10.) เทศบัญญัติ เรื่องการลดหบ่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2551
11.) เทศบัญญัติ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2551
12.) เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนับและแมว พ.ศ.2563
13.) เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการจัดตั้งตลาด พ.ศ.2551
14.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
15.) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน
16.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
17.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
19.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
20.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator