จำนวนข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
2.) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 แก้ไข (ครั้งที่ 3 /2564)
3.) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
4.) รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561
5.) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)
6.) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
7.) รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563
8.) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2(ต.ค.60)
9.) แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 (ยุทธศาสตร์ที่ 4)
10.) แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 (ยุทธศาสตร์ที่ 3)
11.) แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 (ยุทธศาสตร์ที่ 2)
12.) แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 (ยุทธศาสตร์ที่ 1)
13.) แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
14.) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 ถึง 2555 )
15.) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 (เม.ย.61)
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator