เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง (รถยนต์เอนกประสงค์ เป็นรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ แ
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563
3.) ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2564
4.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องนโยบายคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลป่าตาล
5.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล
6.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
7.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2
8.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของพน
9.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลป่าตาล พ.ศ.2551
10.) ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ
11.) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
12.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
13.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น
14.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน
15.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าตาล
16.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
17.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2551
18.) ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ
19.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องจรรยาบรรณของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลป่าตาล
20.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
21.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์
22.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ
23.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
24.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบ
25.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
26.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
27.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
28.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 25
29.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
30.) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
31.) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
32.) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
33.) พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559
34.) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2558
35.) พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติหมวด 1หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ.
36.) พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ
37.) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
38.) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
39.) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2560
40.) พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
41.) พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติมถึ
42.) พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
43.) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2
44.) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2558
45.) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
46.) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ.
47.) พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534
48.) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
49.) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561
50.) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
51.) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
52.) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
53.) พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
54.) พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
55.) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
56.) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
57.) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่14 พ.ศ.2562
58.) พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
59.) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
60.) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator