เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดช
2.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ของเทศบาลตำบลป่าตาล
3.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
4.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
5.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
6.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
7.) ประกาศเจตนารมณ์ ป้องกันและต่อต้านทุจริตและการคอรัปชั่น
8.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการอปท.ด้านการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2565
9.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง เจตจำนงค์ในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเ
10.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง ประกาศเจตจำนงค์ในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าตาล
11.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
12.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
13.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ
14.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล-เรื่อง-มาตรการให้ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย-มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
15.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล-เรื่อง-มาตรการป้องกันการรับสินบน
16.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล-เรื่อง-มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
17.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล-เรื่อง-นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
18.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล-เรื่องเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
19.) แจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์"สุจริตโปร่งใสมหาดไทยใสสะอาด 2564 ของจังหวัดเชียงราย
20.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียน
21.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
22.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
23.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
24.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าตาล
25.) ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563
26.) ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
27.) ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
28.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียน
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator