เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ของเทศบาลตำบลป่าตาล
2.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
3.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
4.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
5.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
6.) ประกาศเจตนารมณ์ ป้องกันและต่อต้านทุจริตและการคอรัปชั่น
7.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการอปท.ด้านการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2565
8.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง เจตจำนงค์ในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเ
9.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง ประกาศเจตจำนงค์ในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าตาล
10.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
11.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
12.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่องมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ
13.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล-เรื่อง-มาตรการให้ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย-มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
14.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล-เรื่อง-มาตรการป้องกันการรับสินบน
15.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล-เรื่อง-มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
16.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล-เรื่อง-นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
17.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล-เรื่องเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
18.) แจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์"สุจริตโปร่งใสมหาดไทยใสสะอาด 2564 ของจังหวัดเชียงราย
19.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียน
20.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
21.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
22.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
23.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าตาล
24.) ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563
25.) ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
26.) ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
27.) ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียน
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator