เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) 1.ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (มาตรา 70)
2.) 2.ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (มาตรา 70)
3.) ปัญหาและอุปสรรค์การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
4.) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
5.) ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. สิ้นสุด 30 กันยายน 2564
6.) ประกาศรายรับ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564
7.) ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. สิ้นสุด 30 กันยายน 2563
8.) รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 (1)
9.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10.) รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. สิ้นสุด 30 กันยายน 2562
11.) รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
12.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
13.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
14.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
15.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
16.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
17.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
18.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)
19.) ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator