เทศบาลตำบลป่าตาล
จำนวนข่าวทั้งหมด 756 ข่าว
จำนวนหน้า 38 หน้า

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนายหาญศักดิ์ พวงจักรทา รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักปลัด เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวการส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัวประจำปี 2565 ณ ศูนย์สุขภาวะตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 27/9/2565
Read (4)

เทศบาลตำบลป่าตาล ไดเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ประจำวันที่ 2565 โดยมีประธานสภาเทศบาลตำบลป่าตาลเป็นประธานในการประชุม และเลขานุการฯ ดำเนินการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมคณะผู้บริหารฯ และปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนรา...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 26/9/2565
Read (4)

วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 งานสาธารณสุข สังกัดสำนักปลัด และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าตาล มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีดวัคซีนให้อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 19/9/2565
Read (4)

วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล ร่วมถวายสลากภัต "ตานก๋วยสลาก" พระธาตุขุนตาล ประจำปี 2565 ณ พระธาตุขุนตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 17/9/2565
Read (9)

วันพุธ ที่ 14 กันยา่ยน 2565 คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตาล ตอนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลแม่จันและเทศบาลตำบลสันทราย มาศึกษาดูงานของโฮงเฮียนผู้สูงวัยตำบลป่าตาล เรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนผู้สูงวัยตำบลป่าตาล และเรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน กองทุนสวัสดิการชุมชนในตำบลป่าตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 14/9/2565
Read (5)

วันที่ 8 และวันที่ 9 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "แนวทางปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 " ณ ศูนย์สุขภาวะตำบลป่าตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 9/9/2565
Read (5)

วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายงานป้องกันฯและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด ซ่อมแผนรองรับสถานณ์ฉุกเฉินด้านอัคคีภัย ณ โรงพยาบาลขุนตาล เพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 30/8/2565
Read (6)

วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ออกสำรวจความเสียหายในพื้นที่ตำบลป่าตาล ที่ได้รับผลกระทบจากพายุมู่หลาน...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 29/8/2565
Read (7)

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนายจำนงค์ มินทขัตินายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้งานสาธารณสุข สังกัดสำนักปลัด ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและพ่นน้ำยาฆ่าเชื่อและจัดสิ่งแวดล้อม ในศูยน์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยห้อม ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เนื่องจากพบเด็กในศูนย์ฯเป็นมือ ปาก เท้าเปื...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 23/8/2565
Read (0)

วันจันทร์ ที่ 22 เดือนสิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล โดยนายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล มอบหมายให้งานสาธารณสุข สังกัดสำนักปลัด ออกตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตและเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิง ในพื้นที่ตำบลป่าตาล เพื่อให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็ม...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 22/8/2565
Read (48)

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าตาลประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 15/8/2565
Read (65)

12 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล นำโดยเจ้าหน้าที่เทศบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลฯ ออกสำรวจความเสียหายในพื้นที่ เนื่องจากประสบเหตุอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลป่าตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 12/8/2565
Read (46)

วันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลป่าตาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ป่าสุสานบ้านห้วยห้อมเหนือหมู่ที่ 13 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 11/8/2565
Read (61)

วันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 งานพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักปลัดเปิดอบรมโครงการอบรมกลุ่มอาชีพตำบลป่าตาล ปี2565 ณ บ้านห้วยห้อมหมู่ที่ 7 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 11/8/2565
Read (60)

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 /2565 และร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าตาล...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 5/8/2565
Read (67)

วันที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 21/7/2565
Read (78)

วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลป่าตาล ดำเนินการซ่อมผิวจราจรทางเชื่อมสายระหว่างบ้านห้วยห้อม หมู่ที่ 7 และบ้านห้วยห้อมเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เพื่อป้องกันอุบัติและอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการสัญจร...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 18/7/2565
Read (77)

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล ร่วมกับส่วนราชการอำเภอขุนตาล ดำเนินกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู้ 90 ล้านต้น" ณ วัดสันหนองบัว หมู่ที่ 12 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 8/7/2565
Read (92)

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาจำนวน 5 วัด ณ วัดเขาแก้วอภัย หมู่ที่ 1 , วัดม่วงบุญเรือง หมู่ที่ 2 , วัดแสงเมืองมา หมู่ที่ 14 , วัดป่าตาลใต้ หมู่ที่ 4 , วัดสันหนองบัว หมู่ที่ 12 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 7/7/2565
Read (90)

วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลป่าตาล ออกพื้นที่ประชุมประชาคมบริหารจัดการขยะ MOU พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองมน - ป่าส้มแสง และการใช้ที่สาธารณะ บ้านป่าข่า หมู่ที่ 8 ตำาบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย...


โดย สำนักปลัดเทศบาล
Post Date 6/7/2565
Read (82)

จำนวนข่าวทั้งหมด 756 ข่าว
จำนวนหน้า 38 หน้า


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator