เทศบาลตำบลป่าตาล

นางศิริลักษณ์ สวนดอก
นัวิชาการศึกษา ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 093-1375044

นางศิริลักษณ์ สวนดอก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทร : 093-1375044

นางสาวมนทิชา เงินแท้
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เบอร์โทร : 084-4040593

นางฐิติรัตน์ ไหวคิด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 065-2286409

นางศุภานัน จันทร์หีบ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 081-2783114

นางประภาภรณ์ แก้วมาลา
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 089-9506968

นางอรพันธ์ จัดแจง
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 089-9536002

นางศุภลักษณ์ ศุภเมธีศิลป์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 084-1771235

นางทานตะวัน มีบุญ
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 088-4147057

นางเกียรติยา ผาแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 081-0308962

นางบรรจง ตันติเกียรติเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 087-1822936

นางชนาภา แสงสุข
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 081-6720943

นายธเนศ เงินท๊อก
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 087-6655669

นางสาวทิพวรรณ วรรณสอน
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 091-4788643
 
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 14 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานการศึกษาปฐมวัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน การศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  xxxpornfull.com babeporn.org pornowatch.net


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator