เทศบาลตำบลป่าตาล

นางสาวนภาพร อุดแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 089-8509265

นางสาวภาวิณี เงินกิ่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร : 095-4523707

นางวนิดา ช่างเก็บ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
เบอร์โทร : 086-1975653

นายปริญช์ โพสุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร : 090-7515366

นางเปียทิพย์ ณ กาฬสินธุ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทร : 083-7883499

นายชนบดี ช่วยกิติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เบอร์โทร : 082-3875171

จ่าเอกจีรวัฒน์ พิพม์แพงรักษ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
เบอร์โทร : 094-2728839

นางธนิษตา หมั่นงาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 086-9941116

นางทิพรัตน์ เสาร์รังษี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 083-4788282

นางสาววัลลภา ใจมิภักดิ์
นิติกรชำนาญการ
เบอร์โทร : 095-4769989

นายธิติพงษ์ เมืองอินทร์
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 085+6945467

นางพัชรินทร์ ต๊ะล้อม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 064-7079584

นายวันชัย กันทะสอน
คนสวน
เบอร์โทร : 081-2874732

นายพิสุทธิ์ ยาวิชัยพรรณ
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 086-9202131

นายธียะ กันทะสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
เบอร์โทร : 085-0319424

นางสาวพวงพกา ตินาอุด
คนงาน
เบอร์โทร : 089-7876563

นายเจตน์ฐสินฐ์ ยุทธนาศักดิ์
คนงาน
เบอร์โทร : 084-8092971

นายจิน วิธิยศ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
เบอร์โทร : 083-5809088

นายสำเร็จ บุญสูง
คนงาน
เบอร์โทร : 087-3032115

นายนิธิภัทร์ อินดวง
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 083-5424358

นายวันเฉลิม ใจดี
คนงาน
เบอร์โทร : 089-7596052
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 21 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายของเทศบาลและมีหน้าที่เกี่ยวกับ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานแผนและงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ 

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  xxxpornfull.com babeporn.org pornowatch.net


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator