นางสาวอรทัย ดวงเอ้ย
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 053797176 ต่อ 109

นางสาวภาวิณี เงินกิ่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร : 053797176 ต่อ 110

นายปริญช์ โพสุการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร : 053797176 ต่อ 112


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางเปียทิพย์ ณ กาฬสินธุ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทร : 053797176 ต่อ 101

นายชนบดี ช่วยกิติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เบอร์โทร : 053797079

จ่าเอกจีรวัฒน์ พิพม์แพงรักษ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
เบอร์โทร : 053797176 ต่อ 104

นางธนิษตา หมั่นงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เบอร์โทร : 053797176 ต่อ 111

นางสาวทิพรัตน์ เสาร์รังษี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร : 053797176 ต่อ 110


ว่าง
นิติกร

นายธิติพงษ์ เมืองอินทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทร : 053797176 ต่อ 104

นางพัชรินทร์ ต๊ะล้อม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 053797176 ต่อ 101

นายธียะ กันทะสาร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 053797176 ต่อ 112

นายวันชัย กันทะสอน
คนสวน
เบอร์โทร : 053797176 ต่อ 101

นายพิสุทธิ์ ยาวิชัยพรรณ
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 053797176 ต่อ 101

นางสาวพวงพกา ตินาอุด
คนงาน
เบอร์โทร : 053797176 ต่อ 112

นายเจตน์ฐสินฐ์ ยุทธนาศักดิ์
คนงาน
เบอร์โทร : 053797176 ต่อ 101

นายจิน วิธิยศ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสำเร็จ บุญสูง
คนงาน
เบอร์โทร : 053797079

นายนิธิภัทร์ อินดวง
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 053797176 ต่อ 101

นายวันเฉลิม ใจดี
คนงาน
เบอร์โทร : 053797079
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 21 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายของเทศบาลและมีหน้าที่เกี่ยวกับ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานแผนและงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ 

Tiny Teen Tiffany Tatum Pussy Forced Big Cock  Blondie Fesser cocks her massive ass threesome sex  pakistani sex video  jmac porn  De Williams  Russian teen Izi Ashley tight ass hole Hard fucked real 18 yearsold Tiny babe  xxxpornfull.com babeporn.org pornowatch.net


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator