ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพื้นที่การเกษตร ซอย 11 บ้านป่าตาลดอย หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตาล
By : กองคลัง เมื่อ : 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  อ่าน : 342   

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพื้นที่การเกษตร ซอย 11  บ้านป่าตาลดอย  หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตาล  กว้าง 4 เมตร ยาว 540 เมตร เทศบาลตำบลป่าตาล  อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ตามแบบมาตรฐานใช้ในงานก่อสร้าง แบบ E 004/2552   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  1,260,786.23.-  บาท  (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทยี่สิบสามสตางค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  

เอกสารแนบ 1.   ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพื้นที่การเกษตร ซอย 11 บ้านป่าตาลดอย หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตาล [20210429101040.pdf]

         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator