ประกวดราคาจ้างโครงการผิวลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านป่าตาลดอย หมู่ที่ 1 ถึงบ้านป่าตาลกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
By : กองคลัง เมื่อ : 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564  อ่าน : 169   

ประกวดราคาจ้างโครงการผิวลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  ถนนสายบ้านป่าตาลดอย หมู่ที่ 1 ถึงบ้านป่าตาลกลาง  หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงรายขนาดผิวทางรวมไหล่ทางกว้าง 6.00  เมตร ยาว 1,410 เมตร หนาเฉลี่ย  0.04 เมตร หรือให้ได้พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8,460 ตารางเมตร(ข้างโรงเรียนอนุบาลขุนตาล) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  2,843,378.06  บาท  (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทหกสตางค์)

เอกสารแนบ 1.    [20211203134435.pdf]

         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator