ITA Check List

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Integrity and Transparency Assessment (ITA)

ประจำปีงบประมาณ 2564

หมายเหตุ : ITA Check List เป็นระบบอำนวยความสะดวกในการตรวจทานข้อมูลเท่านั้น

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ
ข้อมูล
o18
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
"
งบการเงินประจำเดือน
o20
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ
ข้อมูล
o21
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
"
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพื้นที่การเกษตร ซอย 11 บ้านป่าตาลดอย หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตาล
o23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ
ข้อมูล
o29
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
"
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
"
หลักเกณฑ์การแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ
ข้อมูล
o32
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
"
facebook เทศบาลตำบลป่าตาล
o33
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
"
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปรการศึกษา 2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ
ข้อมูล
o34
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
"
วันที่ 20 มีนาคม 2564 ทางโรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ
ข้อมูล
o36
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร

ข้อ
ข้อมูล
o38
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ
ข้อมูล
o39
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


         

© 2015 เทศบาลตำบลป่าตาล
เลขที่ 199 หมู่ 14 ถ.เทิง-เชียงของ ต.ป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร. 0-5379-7176 โทรสาร. 053 - 797176 ต่อ 11    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator